2021-10-19

Granty PPGR

Informujemy, że Gmina Ustronie Morskie przystępuje do PROGRAMU Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  „Granty PPGR” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

W ramach programu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy (laptopy) dla uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO lub OŚWIADCZENIA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

WAŻNE: należy spełniać wszystkie 3 warunki dostępowe wymienione w oświadczeniu w punktach (2a, 2b, 2c) – niespełnianie wszystkich warunków powoduje brak możliwości zakwalifikowania w ramach konkursu grantowego.

Termin składania oświadczeń upływa 29 października 2021 r. o godz. 15.30

W przypadku uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim: Oświadczenia należy pobrać i złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w godzinach 8:00-15:30.

W przypadku dzieci/młodzieży: która uczy się poza terenem Gminy Ustronie Morskie, ale spełnia pozostałe warunki i kwalifikuje się do bycia objętym pomocą grantową, oświadczenia można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy.

Więcej informacji pod nr tel. 517751081 lub na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr