2021-11-19

Granty PPGR - aktualizacja wniosków

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie  programu  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Ustronie Morskie, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery  oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu etc.) – przekazywane do wglądu upoważnionemu pracownikowi

2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR,  dokumenty pochodzące z Zachodniopomorskiej Składnicy Akt w Łobzie, z Archiwum  Państwowego w Koszalinie lub  z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  KOWR  i inne).

3) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy (nie dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim), iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

4) uaktualnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów  (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Ustronie Morskie w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Ustronie Morskie  do instytucji weryfikującej.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki tj.: odpisy aktów i dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia w PPGR) należy składać:

1) w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim

2)poprzez skany dokumentów, przesłane e-mailem  na adres sekretariat@ustronie-morskie.pl

3) poprzez skrzynkę ePUAP: /UGUstronie/skrytka

w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku do godz. 15.30.

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenia  wsparcie dla ucznia.

W razie pytań, osobą do kontaktu jest Zastępca Wójta Sylwia Halama tel. 517751081 e-mail: s.halama@ustronie-morskie.pl

Z poważaniem

Sylwia Halama

Sekretarz/Zastępca Wójta Gminy Ustronie Morskie

Urząd Gminy Ustronie Morskie

ul. Rolna 2

78-111 Ustronie Morskie

tel. 94 35 14 037