2022-02-07

Projekt Pomorze Zachodnie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Szkoła przystąpiła do projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE współfinansowanego  przez Unię      Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji  dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. W ramach grantu kwalifikowalne są koszty wynagrodzenia: nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych realizujących zadania polegające na wsparciu psychologiczno – pedagogicznym, którego zwiększone zapotrzebowanie wynika z pandemii COVID-19.

W ramach projektu zaplanowane zostały następujące formy pomocy:
- w ramach zajęć rozwijających: gimnastyka korekcyjna, badminton, koło teatralne,
- zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,
- zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, porady i konsultacje psychologiczne.

Projekt zrealizowany zostanie w terminie od 14 lutego do 24 czerwca 2022 r.