Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim
Ustronie Morskie

To już było

2008-11-03 Wszyscy mamy równe szanse

 

Nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 38.260 zł z Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty na realizację projektu pt. „Wszyscy mamy równe szanse” – cykl warsztatów ogólnorozwojowych i wyrównawczych realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. "AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH". Autorem i koordynatorem projektu jest pani Anna Kontak.

 
Projekt wpisuje się w trzy cele programu: 
 
1) wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego skierowanej do dzieci uczących się w klasach I-III szkoły podstawowej,
 
 2) opracowanie i wdrożenie lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych i skoncentrowanego na podwyższeniu jakości funkcjonowania systemu oświaty przez prowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem małych dzieci,
 
 3) wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych.
 
 Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości usług edukacyjnych w zakresie wychowania wczesnoszkolnego oraz dzieci niepełnosprawnych poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspomagających rozwój dziecka, zajęć terapeutycznych oraz zajęć z zastosowaniem nowoczesnych technik. Jego bezpośrednimi odbiorcami i realizatorami będą dzieci uczące się w klasach I – III szkoły podstawowej oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu gminy Ustronie Morskie.
 
 Okres wczesnoszkolny jest nadal niedocenianym etapem w procesie edukacji człowieka. W okresie tym dzieci bardzo chętnie podejmują różnorodne formy działania w celu poznawania i doświadczania bliższego i dalszego otoczenia. Odpowiednio ukierunkowane zainteresowania, umiejętności i możliwości dzieci, wczesne wspomaganie rozwoju a także terapia pedagogiczna podjęta zgodnie z diagnozą specjalistów, obserwacją nauczycieli i doświadczeniem rodziców przyczyniają się do lepszego przygotowania dzieci do kolejnych etapów edukacji. Zbyt późne wspomaganie rozwoju lub zbyt późne podjęcie terapii ma nieodwracalne konsekwencje na osiągane rezultaty, sukcesy lub brak sukcesów w kolejnych etapach edukacji. Celem warsztatów jest kształtowanie umiejętności komunikowania, zdobycie i doskonalenie kluczowych umiejętności, wyrabianie określonych postaw, przygotowanie do ról w późniejszym życiu.
 
Opis poszczególnych działań projektu:
 
 1) Spotkanie organizacyjne.
 
 2) „Chrząszcz” warsztaty logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy. Zajęcia prowadzone będą w małych grupach z wykorzystaniem specjalistycznych programów multimedialnych, plansz, gier i akcesoriów logopedycznych dostosowanych do pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce. W ramach projektu utworzone zostaną 2 grupy po 6 osób. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, by dziecko poprzez zabawę i przyjemną atmosferę pracowało nad poszczególnymi zadaniami i trudnościami. Odpowiednie programy logopedyczne (wpisane na listę środków dydaktycznych zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej) umożliwią stałe monitorowanie procesu terapii, bieżącą analizę stopnia zaburzenia płynności mowy, a także zindywidualizowanie procesu terapeutycznego. Ponadto pakiety multimedialne będą do dyspozycji każdego ucznia w Szkolnym Centrum Informacji Multimedialnej oraz w świetlicy szkolnej.
 
 3) Warsztaty terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia z dziećmi szkoły podstawowej i młodzieżą z gimnazjum odbywać się będą pod opieką wykwalifikowanego opiekuna ze względu na dużą różnorodność deficytów zarówno ruchowych jak i intelektualnych u dzieci. Warsztaty mają dopomóc im w opanowaniu m.in. takich trudności jak problem z wyrażaniem myśli i uczuć, radzenia sobie ze stresem, a także brak precyzji ruchów itp. Warsztaty urozmaicą zabawy odprężająco relaksacyjne (oparte m.in. na metodzie E.Jakobsena), zabawy dla odreagowania agresji, rozwiązywania konfliktów i napięć w grupie, zabawy uczące współzawodnictwa i wygrywania, gry i zabawy na dobry klimat. Przewiduje się 6 spotkań indywidualnych oraz w małych grupach przez czas trwania programu. Warsztaty będą kontynuowane po zakończeniu przedsięwzięcia.
 
 4) "Twister" - kurs języka niemieckiego dla najmłodszych. Zajęcia zakończą się sprawdzianem umiejętności uczniów, które otrzymają certyfikat ukończenia kursu. W ramach kursu organizowane będą seanse filmowe (filmy edukacyjne dla najmłodszych w języku niemieckim) wraz z ćwiczeniami przygotowanymi na potrzeby poszczególnych filmów.
 
 5) "Twister" - kurs języka angielskiego dla najmłodszych. Zajęcia zakończą się sprawdzianem umiejętności uczniów, które otrzymają certyfikat ukończenia kursu. W ramach kursu organizowane będą seanse filmowe (filmy edukacyjne w języku angielskim) wraz z ćwiczeniami przygotowanymi na potrzeby poszczególnych filmów.
 
Warsztaty językowe mają za zadanie ośmielić oraz dopomóc uczniom słabszym w pokonaniu wewnętrznej bariery językowej, a uczniom zdolniejszym rozwinąć zdolności komunikacyjne. Spotkania z filmem ma zadanie wprowadzić dzieci i młodzież w naturalny świat języka obcego oraz kultury obszarów danego języka. Warsztaty przebiegać będą w formie kina oraz dyskusji i wymiany poglądów na poruszony temat. Warsztaty urozmaici ponadto wprowadzenie tańca i muzyki. Poprzez zastosowanie różnych elementów choreografii uczniowie – zarówno zdolni jak i mający problemy w nauce – przyswoją i efektywnie utrwalą znaczenie poszczególnych słów i zwrotów danego języka obcego. Realizacja programu ma za zadanie stworzyć uczniom szansę do autoprezentacji na forum klasy i szkoły oraz ośmielić uczniów nieśmiałych i niepewnych swej wartości. Przedsięwzięcie spełniać będzie również rolę integrującą grupą, budować pozytywne relacje pomiędzy uczniami oraz uczniami a nauczycielem, a także pomoże zbudować pozytywny wizerunek danego języka. Ponadto wprowadzenie ruchu do nauczania języka obcego pozwala rozładować twórczo energię uczniów oraz ich uaktywnić, co z korzyścią wpływa na naukę. W tym celu zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne w postaci gier, plansz, mat, układanek, klocków, kart pracy, książek, płyt CD, programów wielostanowiskowych i słowników multimedialnych, a także projektora multimedialnego, ekranu oraz przenośnego komputera.
 
6) "Eksperymentujemy" - warsztaty fizyczno – przyrodnicze. Zajęcia stanowić będą jednocześnie formę zajęć wyrównawczych, jak i inspirujących dzieci do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania oraz do twórczego eksperymentowania. Uczniowie dokonywać będą wielu eksperymentów z wykorzystaniem narzędzi, modeli, symulatorów itp. Najciekawsze eksperymenty i doświadczenia udokumentują na wystawie. Warsztaty kontynuowane będą po zakończeniu projektu.
 
 7) „Jestem na PLUS” zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela rozwiązywać będą zadania mające na celu wyrównanie braków edukacyjnych z matematyki. Zajęcia będą miały za zadanie ukierunkować dziecko na matematyczne odkrycia poprzez zabawę dzięki manipulowaniu przedmiotami i samodzielne dochodzenie do wniosków. Korzystać będą w tym celu z niezbędnych modeli i innych pomocy dydaktycznych: bryły, układanki, liczmany, gry, kostki, klocki logiczne, maty, domina, wagi i miarki itp. Na potrzeby warsztatów zakupione zostaną pakiety multimedialne skierowane do uczniów z dysfunkcjami matematycznymi na etapie wczesnoszkolnym.
 
 8) „Czytam i piszę” - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego. Sprawne posługiwanie się językiem jest podstawą sukcesów szkolnych, dobra komunikacja ułatwia życie – łatwość mówienia, czytania i pisania, a także słuchania i rozumienia. Do osiągnięcia tego celu przed dzieckiem długą droga, od nas zależy czy będzie niezwykłą przygodą czy też żmudną nauką. Warsztaty poprzez zabawę mają dopomóc uczniom nieśmiałym oraz mającym problemy z czytaniem, pisaniem i rozumieniem. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego będą uczyć się poprawnego czytania i pisania, poznawać zasady ortografii, ćwiczyć pamięć krótkotrwałą.
 
 9) Klub SCRABBLE. Uczniowie poznają zasady gry w scrabble. W trakcie zajęć rozgrywać będą miniturnieje. Udział w takiej formie warsztatów pomoże dzieciom w nauce liter i wyrazów. W ramach projektu utworzona zostanie 1 grupa ok. 10 chętnych uczniów , którzy wezmą udział w cyklu 10 spotkań po 1 godzinie lekcyjnej. Na cele tego przedsięwzięcia zakupione zostaną 4 gry scrabble.
 
 10) „RAINBOW” – ilustrujemy wiersze. Pomysł na warsztaty plastyczne zrodził się z potrzeby propagowania poezji dla najmłodszych. Uczestnicy ilustrować będą zaczarowanym ołówkiem wybrane wiersze Brzechwy, Tuwima, Konopnickiej i innych twórców. Celem zajęć jest nie tylko nauka wierszy, ale i uwrażliwienie na piękno oraz ćwiczenie percepcji wzrokowo-ruchowej.
 
 11) Gimnastyka korekcyjna w wodzie. Uczestnicy tego przedsięwzięcia wezmą udział w cyklicznych zajęciach na basenie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów gimnastyki korekcyjnej. Udział w zajęciach ma za zadanie zapobiegać wadom postawy ciała, wyrównywać zaburzenia w rozwoju motoryki oraz doskonalić koordynację ruchową.
 
12) „Wyostrz zmysły na szkolnym korytarzu”. Idea tego pomysłu zasadza się na zagospodarowaniu wolnej przestrzeni na szkolnym korytarzu poprzez zamieszczenie na ścianach różnych paneli sensorycznych. Panele stanowią proste w konstrukcji i bezpieczne dla dziecka pomoce dydaktyczne, które poruszają wyobraźnię oraz zmuszają do zaangażowania wszystkich zmysłów dziecka w celu wykonania poszczególnych zadań. Panele będą ogólnie dostępne dla wszystkich uczniów z klas I – III.
 
 13) „Nakarm skarbonkę i pomóż innym”. Na ścianie szkolnego korytarza umieszczona zostanie duża płaska skarbonka w kształcie świnki. Uczeń widzi, jak wrzucane monety przemieszczają się w żołądku świnki, co uczy je jednocześnie, w jaki sposób działa grawitacja. Skarbonka będzie zabezpieczona kłódką, co uniemożliwia dostęp osób niepowołanych. Samorząd szkolny klas I – III zadecyduje, w jakiej formie uzyskane w ten sposób pieniądze mają pomóc dzieciom z domu dziecka. Nietypowa pomoc dydaktyczna ma propagować takie wartości jak dobroczynność, współczucie, a także gospodarność oraz przedsiębiorczość.
 
 14) Przygotowanie i organizacja święta projektu – podsumowanie działań oraz prezentacja efektów.Ogłoszenie wyników konkursów oraz dekoracje zwycięzców.
 
 15) Podsumowanie i rozliczenie projektu.
 
 Szkoła jako instytucja sprawująca patronat nad projektem zapewni uczestnikom lokal oraz dojazd autobusem szkolnym. Realizacja projektu ma na celu wyłanianie ukrytych talentów, ośmielanie uczniów skrytych i zamkniętych w sobie; rozbudzenie wiary dziecka we własne siły oraz kształcenie umiejętności wyrażania myśli i pracy w zespole, rozbudzanie zainteresowania młodzieży informatyką oraz ukazanie możliwości oraz zachęcanie jej do korzystania w przyszłości z dostępnych narzędzi i metod.
 
 Warsztaty dostarczą uczniom wielu okazji do pogłębiania wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach edukacyjnych, rozwijania zainteresowań, wykazywania się inicjatywą w trakcie prowadzonych zajęć, zdobywania wiedzy i odkrywanie jej poprzez eksperymentowanie, przeprowadzania różnych doświadczeń, doskonalenia umiejętności pracy zespołowej, rozwijania umiejętności korzystania z pomocy naukowych. Powyższe przedsięwzięcia będą kontynuowane przez szkołę w ograniczonym zakresie po zakończeniu programu.

 

Harmonogram zajęć w ramach programu „Wszyscy mamy równe szanse”.

listopad - grudzień 2008

 

Nazwa warsztatów

 

Termin

 

Grupa

 

Nauczyciel prowadzący

 

Warsztaty logopedyczne „CHRZĄSZCZ”

 

codziennie od poniedziałku do piątku 
8.00 – 8.45

P. Mariola Ostrowska

 

„TWISTER” – kurs języka angielskiego

 

sobota

  9.00 – 10.30: grupa 2

10.30 – 12.00: grupa 1

12.00 – 13.30: grupa 3

P. Małgorzata Kołaska

 

„TWISTER” – kurs języka niemieckiego

 

sobota

  9.00 – 10.30: grupa 1

10.30 – 12.00: grupa 3

12.00 – 13.30: grupa 2

P. Anna Kontak

 

"Eksperymentujemy" – warsztaty fizyczno – przyrodnicze.

 

sobota

12.00 – 13.30

P. Katarzyna Skrzypkowiak

 

„RAINBOW” – ilustrujemy wiersze – warsztaty plastyczne

 

piątek

Godz. 12.30 – 14.30.

P. Sylwia Budna

 

sobota

Godz. 9.00 – 10.30, 10.30 – 12.00.

P. Danuta Lewosińska

 

„Jestem na PLUS” – zajęcia wyrównawcze z matematyki.

wtorek – grupa I– godz. 8.00 – 8.45.

środa – grupa II– godz. 13.20 – 15.05

P. Anna Szostek

 

„Czytam i piszę” - zajęcia wyrównawcze z języka polskiego.

sobota – grupa II – godz. 9.00 – 10.30 (kl.III)

grupa I – godz. 10.30 – 12.00 (klasy I, II)

P. Beata Nogaj

 

Klub SCRABBLE

 

wtorek

7.30 – 9.00

P. Anna Głowala

 

Gimnastyka korekcyjna w wodzie.

 

poniedziałek

16.30 – 19.00

P. Krzysztof Grzywnowicz
P. Monika Karmelita
P. Karolina Dmowska

 

piątek

14.30 – 17.00

 

Warsztaty zabawowe

 

czwartek

12.40 – 14.10

P. Grażyna Dymańska

 

sobota

9.00 – 12.00

P. Anna Dziewiałtowicz


 
Share |
Czytaj także:
Zdrowo w Sieci - zdrowo w realu
 Od miesiąca października do grudnia 2016 r. nasza szkoła, realizuje projekt „Zdrowo w Sieci - zdrowo w realu”. Jest to projekt w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła". czytaj więcej »
MegaMisja
2016-01-18 MegaMisja
 Nasza szkoła podstawowa zakwalifikowała się do pilotażowej edycji programu MegaMisja Fundacji Orange. Program był realizowany w świetlicy szkolnej przez 10 miesięcy - od stycznia 2016r. czytaj więcej »
FUNDAMENTY PRZYSZŁOŚCI - tandemowe warsztaty rodzinne
 Miło nam poinformować, że nasza Szkoła została zakwalifikowana do programu FUNDACJI ORANGE i otrzymała dotację w wysokości 14 000,00 zł na realizację projektu "FUNDAMENTY PRZYSZŁOŚCI - tandemowe warsztaty rodzinne".  czytaj więcej »
Polsko – niemieckie warsztaty artystyczne „Mój Dom – Moja Europa”
Nasza szkoła realizuje projekt polsko – niemieckich warsztatów artystycznych „Mój Dom – Moja Europa”. czytaj więcej »
Kalendarz wydarzeń
 <<maj 2022>> 
PnWtŚrCzPiSoNi
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

© 2011 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim, ul. Wojska Polskiego 8, 78-111 Ustronie Morskie, tel. 094 35 15 528
szkola@ustronie-morskie.pl, http://szkola.ustronie-morskie.pl